Dzisiaj jest:
KONTAKT

Decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego na naszej instalacji w Jastrzębiu Zdroju prowadzimy między innymi usługi z zakresu unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

W zakresie unieszkodliwiania poprzez nieselektywne składowanie odpadów przyjmujemy poniższe odpady według kodów:

190501 - Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
190502 - Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
190503 - Kompost nieodpowidający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
190599 - Inne niewymienione odpady
190604 - Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
190606 - Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
190801 - Skratki
190802 - Zawartość piaskowników
190812 - Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 190811
190814 - Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż w 190813
190901 - Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
190903 - Osady z dekarbonizacji wody
190904 - Zużyty węgiel aktywny
190905 - Nasycone lub zyżyte żywice jonowymienne
190906 - Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
190999 - Inne nie wymienione odpady
191212 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych
200203 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
200301 - Niesegregowanie (zmieszane) odpady komunalne
200302 - Odpady z targowiska
200303 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
200306 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
200307 - Odpady wielkogabarytowe


W zakresie unieszkodliwiania poprzez selektywne składowanie odpadów przyjmujemy poniższe odpady według kodów:

191004 - Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 191003


W zakresie unieszkodliwiania poprzez składowanie na wyodrębnionej subkwaterze przyjmujemy poniższe odpady według kodów:

160216 - Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215
160304 - Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 160303, 160380
160306 - Organiczne odpady inne niż wymienione w 160305, 160380
160380 - Produkty spożywcze przterminowane lub nieprzydatne do spożycia
168001 - Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
168102 - Odpady inne niż wymienione w 168101
168202 - Odpady inne niż wymienione w 168201
170180 - Usunięte tynki, tapety, okleiny, itp.
170380 - Odpadowa papa
200303 - Odpady z czyszczenia ulic i placów


W zakresie składowania na wyodrębnionej kwaterze na odpady azbestowe przyjmujemy poniższe odpady według kodów:

170605* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

W zakresie odzysku przyjmujemy poniższe odpady według kodów:

010412 - Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 010407 i 010411
100101 - Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)
161104 - Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 161103
170101 - Odpady betonu oraz gruz ceglany z rozbiórek i remontów
170102 - Gruz ceglany
170107 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106
170504 - Gleba, ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 170503
190805 - Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
191209 - Materiały (np. piasek, kamienie)
200201 - Odpady ulegające biodegradacji
200202 - Gleba, ziemia w tym kamienie 

Copyright 2009 by www.cofinco.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!.